Assistant Teachers ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวภัทร์หทัย ยิ่งได้ชม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวลัดดา สันทาลุนัย โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวจุฑาทิพย์ จำปาทอง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวดารัตน์ สุริยงคต โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวจารุดา สุขสงวน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริรัตน์ สุทธิรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวเสาวลักษณ์ ดำละออ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวชลธิชา ชมโพธิ์สอน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)