Best Practice ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นายนภา ปุญยะสาร โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นายธีรวัฒน์ คล่องแคล่ว โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุดารัตน์ สุดคนึง โรงเรียนเมืองลีงวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นายศรัทธา เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพิ​ไลพร​ เส้นเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม โรงเรียนสนมวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางสาวบัวพัน แก้วคำ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (ด้านวิชาการ)