Best Practice วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายกัมปนาท เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายเจนณุวัฒน์ วิมุตกุล โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวชรินรัตน์ การะเกต โรงเรียนหนองอียอวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวพรพิมล คงเจริญสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววณิชชา บุญมา โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิชากร มาลาล้ำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตภูมิ แจทอง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวธัญธิญา มาแนม โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสิริกานต์ วายโศรก โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายวีระพล บุญทวี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสาวิภักดิ์ กันนุฬา โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายธนากร ฝอยจันทร์ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางจรรยา คุณภาที โรงเรียนกระเทียมวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสิริธพร ลวดลาย โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางพรเทพ เมินขุนทด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย โรงเรียนสังขะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวนงณภัส เงางาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุภาพร หล่อทอง โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสังวาลย์ แสงศิลป์ โรงเรียนดอนแรดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายสามารถ ศิรินิภาวงศ์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางปวีณา ชื่นบาน โรงเรียนสังขะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายนพพร กาแก้ว โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางกิ่งดาว ผงทวี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววิไล เบิกบาล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางรังสิมา ดวงดี โรงเรียนนาบัววิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววิรัญชนา สุมนทา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววสินทรา ไพรสินธุ์ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ โรงเรียนวังข่าพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวบุสดี แก่นแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวทิพาพร พลสามารถ โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวพรนภา พุทธานุ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวกฤษณา ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตนา สมัญญา โรงเรียนนาบัววิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางกมลทิพย์ งามทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางพยอม วิขุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองลีงวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยศรีษะ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายสัตญา อยู่เย็น โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางแก้วมณี สุขจิต โรงเรียนเมืองลีงวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววาสนา สาลี โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวชนันธร อุดมศิลป์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวธารินี ใจดี โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางจิตราพร ทะรารัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุนิสา จันทร์จำปา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสาวิตรี มะลิหวล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม โรงเรียนดอนแรดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุวภัทร สวัสดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวภัสสร นิลหุต โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุปริญญา ญานุกูล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
ว่าที่ร้อยโทอุดม บริสุทธิ์ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางรัตนา เนื่องขันตรี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางนิภาพร บั๊คตัน โรงเรียนท่าสว่างวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุมาลี วงค์หอม โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวฉัตรชฎา ติงสะ โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวภารุจีร์ บุญหลง โรงเรียนแนงมุดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวพูนศรี สร้อยเสน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางศรีวัฒนา นวลศิริ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางบุษบา อาจพรหม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายอนุชา ยอดงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสุมารี งามสอน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววิลาวัลย์ แท่นแก้ว โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุที คำลือชา โรงเรียนดอนแรดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายมานพ หอมจันทร์ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย์ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางอุราภรณ์ จันทน์หอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวนันธิดา บุษราคัม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวรุ้งนภา ดวงไชย์ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสุรัตยา แซ่ภู โรงเรียนรัตนบุรี การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายมนภัทร สุธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายนัฐพล หงษ์พันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวกษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางยอดขวัญ กิ่งมณี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัชดา ล้อทองกูล โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางลมัย สุขจิตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายแมนพล สุวรรณเสวก โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายวีระยุทธ พิมวงษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)