Best Practice ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายธนิต คงเจริญสุข โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพนิดา ใจกล้า โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพาฝัน แจ่มใส โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสมร แสงชำนิ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพรทิพย์ โตสงวน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนิตยา พระงาม โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด โรงเรียนดอนแรดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวชนิดา ใยบุรี โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตนากร บัวผาย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดทำโครงงานภาษาต่างประเทศ (ด้านวิชาการ)
นางพิลาวัลย์ ปาเส โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายอัมรินทร์ งามเลิศ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางคำนงค์ พันไผ่ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายวิรัตน์ สีตะแกะ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชารีผาย โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว โรงเรียนเทพอุดมวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายปกครอง มีสมบัติเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางศิริภัสสร อุดมรัตน์ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายวีระชาติ ผิวอ่อน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม โรงเรียนสังขะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางธีราพร เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางบานเย็น ผายสุวรรณ โรงเรียนช้างบุญวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)