Best Practice การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวจิตติวรรณ จิตรไธสง โรงเรียนมหิธรวิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางพรพิมล แพงจันทร์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวศุภมาส เข็มทอง โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)