Best Practice ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายธนธร สมใจหวัง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายวิษณุ บุบผา โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวศุภรดา หมั่นดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางธัญนันท์ ละอองศรี โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)