Best Practice ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจุติรตน์ ศรีเมือง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวุฒิวัฒน์ รัตนิล โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัย โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทิพวรรณ พัตรสิงห์ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางปิยธิดา ออดไธสง โรงเรียนหนองอียอวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)