Best Practice การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาววโรทัย ภูอาษา โรงเรียนศรีสุขวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธนภัทร เปรียบนาน โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุมาลย์ แคลนกระโทก โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสังวาลย์ ทาปื้อ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนันทิตา โอธินทรยุทธ โรงเรียนนาบัววิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชัญญา ไวชนะ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทรงพร โคตรพันธ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวรวุฒิ เลื่อนทอง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปรีชา ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวภคอร จันทะเวช โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชนินทร์ยศ มั่นหมาย โรงเรียนสวายวิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายยอดชาย เพชรน้อย โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุทัศนี ใจกล้า โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิจัยในชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)