Best Practice สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางสาวชุติกาญจน์ ถูกจิตต์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิตยา พยัคฆะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางพยอม สีมาวงษ์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายณัทธร อุดมศิริพงษ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายจักรพงษ์ ทวยจัตุรัส โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายประหยัด กรองไตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)