Best Practice ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางวนิชนันท์ มณฑล โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกาญจนา ยุพการณ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวันชัย พิงภูงา โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกันยา พอกพูน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายมนัส ดีพร้อม โรงเรียนสังขะ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกวินนา พันธ์พงษ์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิดาภา ปัดภัย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนัดอนงค์ บุญเลื่อน โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณิชฏิยา แข่งขัน โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรัตนา ยินดีฉาย โรงเรียนสังขะ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยุภาวดี สิงหาด โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ โรงเรียนสังขะ สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจตุรพร นรสาร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกฤติญา เทียนชัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)