Best Practice ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายธนากร ทองนำ โรงเรียนแนงมุดวิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางบังอร ช่อลำดวน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางจิตรา สุขคุ้ม โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางกรรญา สีดาพาลี โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางราตรี พลเยี่ยม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสมพิศ แต้มทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)