Best Practice ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวนฤวรรณ วงแหวน โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุภาพ พบบุญ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุนันทา นาเจริญ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง โรงเรียนสวายวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเจตริน ศรีสรรงาม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศรินยา ว่องไว โรงเรียนเมืองลีงวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุดารัตน์ ฤกษ์ดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววรกมล บุตรบุราณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกรองแก้ว โภคาสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนีรบล อนุกูล โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
ดร.รัชนีกรนิภา มีมาก โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศิรินรัตน์ เบอร์ไธสง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชฎาวรรณ ทวีนันท์ โรงเรียนตาเบาวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจงกล ปัดภัย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนภารัตน์ วรางกูร โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชนาธิป กรองทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรัตนา หวังสุขดี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุรสิทธิ์ เสาทอง โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวภัทธิรา สุมาลี โรงเรียนยางวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางชลิดา พลวัน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายศุภชัย สุดชารี โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเสาวรส เสพสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายประชุม ปุ่มแก้ว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว โรงเรียนสังขะ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอารียา บุญยงค์ โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนลินี สูงยิ่ง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรวรรยา ศรีวงษา โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุพน สุกแสง โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรสสุคนธ์ สมนึก โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)