Best Practice สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายโกวิทย์ บังคม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายนิคม ภูละมุล โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายโชคทรงพล ยอดรัก โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธีรารัตน์ คงทน โรงเรียนบัวเชดวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)