Best Practice การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวภัสราภรณ์ นวลดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสุภาภรณ์ โสมสุข โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การวัดผลประเมินผลทางการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ การงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางอัจฉราวดี บุญแสน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ การงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศศิธร พลหาญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุรีพร ทัพไทย โรงเรียนวังข่าพัฒนา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางพัชรนันท์ แพงยา โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางธนาตา พะนงรัมย์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางรัชนีวรรณ บุญเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)