Best Practice วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางอำภา คเชนทร์ชาติ โรงเรียนสิรินธร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางดารา ปุยะติ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาววันวิสา ปรารมย์ โรงเรียนแนงมุดวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางฐิติมา ไชยา โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสรัลดา พรจินดาสกุล โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางจันทร์เพ็ญ พวงสี โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวเกศนี นับถือดี โรงเรียนสิรินธร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวจันทนิภา สิงห์บาล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง โรงเรียนกระเทียมวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพุ่มพวง หวังดี โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)