Best Practice คณิตศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายวสุพล ชินวงศ์ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสุนิษา เหลือถนอม โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางแคทรียาพร มีแสวง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายชินวัฒน์ มะสันเทียะ โรงเรียนแตลศิริวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวปริศนา วงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาววาสนา จันทร์แจ้ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางนภาภรณ์ ธาตุระหัน โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายไพศาล อุ้มทรัพย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวชุติมา เสาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางจินตนา ชัยทอง โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวจุฬา สุภิมารส โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวสุกัญญา ดาศรี โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)