Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายกฤษฎา นิสัยกล้า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายเกียรติภูมิ ทองลาง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายประชุม ปุ่มแก้ว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาระภา เนียมทอง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายศาสตราวุธ มีดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิโลบล ประกอบดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริพร บุญเจริญ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายวุฒิพงษ์ เดิมทำรัมย์ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางอรวรรณ นธีนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางบังอร สหัสชาติ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายยศไพบูลย์ กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวอนันตา สมไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายสุนทร วงษ์ฉลาด โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายศันสนะ มะลิหอม โรงเรียนโคกยางวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาววิสุดา ทองแสง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)