Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย โรงเรียนตาเบาวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปริญญาพร จันทคัด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจุฑามาศ ทองดา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวบุษดี ภูมิสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางลีลาวดี มุมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปิยณัฐ กองสุข โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางพิรุณนี สายยศ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิราพร สู้สงคราม โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรัตติกาล อาศนะ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปริยา โพนดวน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสิริวิภา จันทรศรี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายจักรี บำรุงภักดิ์ โรงเรียนโคกยางวิทยา สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุจินต์ จันดากุล โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางรังสินี เป้ยเมย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกัลยาณี ไพรสินธุ์ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณัฐชุตา ศรีแก้ว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนุชนาถ นาคแสง โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวขนิษฐา สมใจ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)