โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

PRE-OBEC (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายจำรูญ ชัยสาร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย