โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสิปปภาส มีสติ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ ครู คณิตศาสตร์
นายสุกฤษฎิ์ สำนักนิตย์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายจำรูญ ชัยสาร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวภาวิณี สมสุข ครู ภาษาไทย
นางสาวอุไรรัตน์ เสนาภักดิ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายวิษณุ ทองลาย ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง ครู ศิลปะ
นางสาวพิจิตรา ทางาม พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา