โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายสิปปภาส มีสติ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสุกฤษฎิ์ สำนักนิตย์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอุไรรัตน์ เสนาภักดิ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวิษณุ ทองลาย ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)