โรงเรียนกระเทียมวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางกันธิมา ยวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร ครู ภาษาไทย
นางสาวหทัยรัตน์ กิ่งสีดา พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวเกษมณี สืบสุข ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวนฤวรรณ วงแหวน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางปวีณา พุดหอม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑามาศ ทองพา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวมุจลินท์ ราชรักษ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวเก็จกัญญา จิตเสน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววีระวรรณ มั่งมี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมภพ ประดับสุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยุทธนา นาคีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ ครู สังคมศึกษา
นางสาวบุรี โปรยกลาง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายกันฑรากรณ์ ลิ่วประโคน ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายพิทยา สาแก้ว ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอนุชิดา ดวงสิน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววรรณอุไร ทำอินราช ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายศุภกิตติ์ เเก่นอินทร์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางจรรยา คุณภาที ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณรงค์กร สิทธิจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสานิตย์ จุกแก้ว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววรุณพรรษ รักษะประโคน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางวีนัสชนันต์ รันทร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางนิตยา พระงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายกฤษสาคร รันทร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางกุลนันท์ สอนพรม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรุ่งลาพร โคตะนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายอัมรินทร์ จงหาญ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล ครู ภาษาไทย
นางมณีกานต์ ศาลางาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย