โรงเรียนกระเทียมวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวหทัยรัตน์ กิ่งสีดา พนักงานราชการ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนฤวรรณ วงแหวน ครู ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางปวีณา พุดหอม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี ครู ภาษาต่างประเทศ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ ครู สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางสาววรรณอุไร ทำอินราช ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจรรยา คุณภาที ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางนิตยา พระงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายกฤษสาคร รันทร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวนางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)