โรงเรียนกระเทียมวิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวเกษมณี สืบสุข ครูผู้ช่วย ภาษาไทย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจุฑามาศ ทองพา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายกันฑรากรณ์ ลิ่วประโคน ครูผู้ช่วย ศิลปะ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นายพิทยา สาแก้ว ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางสาวอนุชิดา ดวงสิน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายศุภกิตติ์ เเก่นอินทร์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)