โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

PRE-OBEC (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายคุณานนต์ พริ้งเพราะ ครู ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ครู ศิลปะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ ครู ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย ครูชำนาญการ ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศศิประภา จินพละ ครู ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเสริม เพ็งแจ่ม ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ครู ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย