โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางนภกุล ไตรเรืองกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายประดับ ได้ทุกทาง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางจิตราพร ทะรารัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาวดี ผูกดวง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกรกนก พรหนองแสน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอำภา ลัดดาไสว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรเพชร พันธุ์สุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนาวรรณ ชะเนติยัง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชวลิต คุชิตา ครู สังคมศึกษา
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัทร์หทัย ยิ่งได้ชม ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิรินภา หอมขจร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวธิดา​ลักษณ์​ ทวี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวนิตยา สาธร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางรัชนี อุดมสินานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุมณฑา มีสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ กำจัดภัย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปวีณา จันทร์น้อย ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก ครู คณิตศาสตร์
นางเพ็ญนภา โสติยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางปริศนา ทรงวาจา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวจันทิมา เรืองสุขสุด ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางขวัญฤดี บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางกนกพร สาคเรศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวรรณา วิโรจน์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบังอร สหัสชาติ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวนิภาพร กกกลาง ครู คณิตศาสตร์
นายพิชิตพล เพ่งพิศ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบัวตอง ดาทอง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอรวรรณ นธีนาม ครู สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬา ครู สังคมศึกษา
นางสาวเยาวเรช หมู่ดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายวัชรากร ใยแก้ว ครู สังคมศึกษา
นางสาวน้ำตาล ปัญญาเฟื่อง ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางนิพตา มีกล้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ครู ศิลปะ
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวนันทภัค จันทา ครู การงานอาชีพ
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางยุวดี ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางแพรรดา สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพรรณิภา อยู่สบาย ครู การงานอาชีพ
นายประยูร ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวธนัชชา บุญร่วม ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวนิชากร มาลาล้ำ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ ครู ศิลปะ
นางนางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนันทิกร สำราญสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวณัฐติกา เจริญศิริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางปราณี โลห์เซ่ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธัญลักษณ์ ยอดทอง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางฉวีวรรณ วินทะไชย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุพรรณา นามพูน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางอัศวนันท์ สุกใส ครู ภาษาต่างประเทศ
นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศศิวิมล สติยานุช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรสวรรค์ สมชัย ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอุบล ธรรมดา ครู ภาษาต่างประเทศ
นายสุรัตน์ โสมกุล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายภูดิท คิดดีจริง พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปัญญา พ่วงงามพันธ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางรัชนีวรรณ กงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปริยาภัทร กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายสิทธิกร ไชยมาดี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธนาศักดิ์ สำรวมจิต ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางช่อเพชร ศรีทร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครู ภาษาไทย
นายคเชนทร์ สอนกล้า ครู การงานอาชีพ
นายคุณานนต์ พริ้งเพราะ ครู ภาษาไทย
นางมลทิรา เอมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางศุภลักษณ์ แข่งขัน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวจิราพร เกษามา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวศศิประภา จินพละ ครู ศิลปะ
นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวยุพเรศ จันทร์พลี ครู ภาษาไทย
นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายณรงกรณ์ กะการดี ครู ศิลปะ
นางสาวศิริรัตน์ สุทธิรัมย์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวสุพัตรา อุปมัย ครู ภาษาไทย
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวกนกพร กมลบูรณ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายศรายุทธ ทองนรินทร์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางดวงตา เคราลีย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายปฏิวัติ นรสาร ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายยรรยงค์ โสติยา ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวรชยา บุญอินทร์ ครู ภาษาไทย
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ ครู ภาษาไทย
นายเยี่ยม ศรีทร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวสุภาภรณ์ กกกลาง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายกรภัทร์ มณี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนางสาวสลิลเกตน์ จันทรดี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางพิมพ์นิกา จงรักษ์ศิลาภา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวโชติกา ศรไชย ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายบุญเสริม เพ็งแจ่ม ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางวารุณี แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมชาย มรรคผล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวสันต์ นุรักรัมย์ ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางกัญญาวีณ์ จูมทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววัชาีบุตร จำนงเพียร ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครู ภาษาไทย
นายอลงกรณ์ ได้ทุกทาง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางเถลิง มั่นวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอภิรดี มีสติ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายจีระพรรณ เพียรมี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกิตติ​ศักดิ์​ สิทธิสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายไพศาล กล้าแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์ วังคะพันธ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายพลาจินตวรรธน์ ประดับศรี ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพีรยา โปร่งจิต ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางทิพวรรณ ยืนยง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสุคนธ์ สำราญใจ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสิรินุช ปฐมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายจินตวรรธน์ ประดับศรี ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุชาติ ทองดี พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวจตุพร จามิกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสิทธิชัย ม่งมี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางทิพวรรณ ยืนยง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวญาณี คงบุญ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์ ครู คณิตศาสตร์