โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจิตราพร ทะรารัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางอำภา ลัดดาไสว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชวลิต คุชิตา ครู สังคมศึกษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ครูชำนาญการ สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางบังอร สหัสชาติ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิภาพร กกกลาง ครู คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอรวรรณ นธีนาม ครู สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิชากร มาลาล้ำ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครู ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวยุพเรศ จันทร์พลี ครู ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ครูชำนาญการ ภาษาไทย วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุพัตรา อุปมัย ครู ภาษาไทย การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางสาวรชยา บุญอินทร์ ครู ภาษาไทย การจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย/โครงการภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ ครู ภาษาไทย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครู ภาษาไทย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)