โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวธนาภรณ์ ทัพไทย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธนากร ปาเส ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธีรพันธ์ กันนุฬา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายณัฐพงษ์ อาจวาที ครูผู้ช่วย ศิลปะ สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายจรูญศักดิ์ หอมคำ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นายปิยภัทร เพ่งเล็งดี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปริญญา บุญหล้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวสุกัญญา คงศรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวเกศกมล สาคเรศ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชัชวาล สุขดี ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)