โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายกรุง เจริญสุข ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวเนาวรัตน์ เจริญสุข ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุพิน สุมิตดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนวลปรางค์ พองนวล ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสุทธิพงษ์ ปินะถา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวธนาภรณ์ ทัพไทย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางแคทรียาพร มีแสวง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอนัญญา สุขไกร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบรรจง ทองกระจาย ครู ศิลปะ
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า ครู สังคมศึกษา
นางนภาลัย บุรีวัฒน์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกรวีย์ คงตน พนักงานราชการ ศิลปะ
นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข ครู การงานอาชีพ
นายพรชัย สุขแสวง ครู คณิตศาสตร์
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายฉัตรดนัย ลำดับจุด ครู การงานอาชีพ
นางปาริฉัตร ผิวสร้อย ครู ภาษาไทย
นายวีระวัฒน์ ดวงมณี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวมลทิพย์ รู้จิต ครู สังคมศึกษา
นายธนากร ปาเส ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายธีรพันธ์ กันนุฬา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณิชกานต์ ชูเชิด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง ครู ภาษาไทย
นางสาวโกสุม ทิวคู่ ครู ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา จิตใจกล้า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณัฐพงษ์ อาจวาที ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายจรูญศักดิ์ หอมคำ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิทยา ศิริดำรง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปิยภัทร เพ่งเล็งดี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปริญญา บุญหล้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปริญญา บุญหล้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริลักษณ์ ราษี ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายฐานะ บุญรอด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรทิพย์ โตสงวน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปัณพิชชา พูนล้น ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุกัญญา คงศรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกศกมล สาคเรศ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายชัชวาล สุขดี ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางสาวเกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายเป็นไท ทวีแสง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายเรืองยศ สารกิจ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นายประชาธิป ใจกล้า ครู การงานอาชีพ
นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง ครู คณิตศาสตร์
นางอรอนงค์ มีสะอาด ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายธวัชชัย มีสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวเมธาวี ศรีเมือง พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกนกศิลป์ แผ่นทอง ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรศักดิ์ ชัยสุวรรณ ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีแก้ว ครู ภาษาไทย
นางสุมิตรา ดีเลือก ครู ภาษาต่างประเทศ