โรงเรียนตานีวิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวดวงกมล มีกุล ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายพงศ์ธร ทองเอี่ยม ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพิมพ์มาดา ศรศิลป์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายรัตติศรัย สีหะชัย ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายทวีศักดิ์ จันแปงเงิน ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายบุญญฤทธิ์ ดวงศรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)