โรงเรียนตานีวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายมนูชัย เวือนประโคน พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววรรณภา งามวงษ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวดวงกมล มีกุล ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวอภิญญา สุธรรม ครู ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา สายวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอรอุมา ไชยศรีษะ ครู ภาษาไทย
นางสาววรางคณา งามศิริ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางรุ่งศรี สิทธิยศ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจันทร์จิรา แก้วใหญ่ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปวีณ์ริศา แท่งทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายพงศ์ธร ทองเอี่ยม ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม พนักงานราชการ ภาษาไทย
นางสาวอรอุมา ทิพรักษา ครู สังคมศึกษา
นางสาวรสรินทิพย์ เดชธนากิจจ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวพิมพ์มาดา ศรศิลป์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายธีรพงศ์ ปุยะติ ครู สังคมศึกษา
นายรัตติศรัย สีหะชัย ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุฑาพร คบหมู่ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายทวีศักดิ์ จันแปงเงิน ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางสาวเจริญรัตน์ พอกสนิท ครู การงานอาชีพ
นางสาวเกสรา สาแก้ว ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกนกวรรณ รุ่งเรือง ครู ภาษาไทย
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายทวีศักดิ์ จันแปงเงิน ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นายบุญญฤทธิ์ ดวงศรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกฤษฎ์ กุลกรวยทอง ครู ศิลปะ
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวดวงใจ บุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรรณ คำเสาร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุวดี เข็มม่วง ครู การงานอาชีพ
สิบเอกมนูชัย เวือนประโคน พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุวนันท์ วิเวกหมอ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี