โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวลำจวน สีงาม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสงกรานต์ พันคลัง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นายวีรเดช มะแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายธนวิชญ์ แสงราม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรวรรยา ศรีวงษา ครู ภาษาต่างประเทศ
นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุชา ยอดงาม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางโฉมยง พรมโส ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวศศิกานต์ ศรศรี ครู ภาษาไทย
นางธัญนันท์ ละอองศรี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายชัยณรงค์ แสงอุทัย ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพัชรนันท์ แพงยา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ