โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายปิยณัฐ กองสุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวอำภา น้ำหวาน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเบญญา หวังมั่น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายโชคทรงพล ยอดรัก ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุวรรณ ถวิลหวญ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสังวาลย์ ทาปื้อ ครู การงานอาชีพ
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายกรวิชญ์ เพิ่มดี ครู ศิลปะ
นายจตุรงค์ ไชยพร พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุธิดา อนุเคราะห์ ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางอนงค์ ถาวรกาย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางกิ่งฟ้า บุญครอง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสว่าง อินทร์สำราญ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพิชัย บุรมศรี ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวอำไพ แก้วบุตรดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอรวรรณ แสงงาม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวกันยา พอกพูน ครู ภาษาไทย
นางพจมาศ จันทร์โท ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวพรรณภา นึกรัมย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววนิสา ศิริรจน์ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายเกรียงไกร คงจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชนิดาภา ธรรมสุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภัทรพงศ์ ใยชวด ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสุริยา ประสงค์เสียง ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางสาวสุธิมา ไชยดี ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเสริม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายสุจิน อรชัย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายธงชัย บุญพัก ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี