โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

PRE-OBEC (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวพรรณภา นึกรัมย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอนงค์ ถาวรกาย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย