โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายปิยณัฐ กองสุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอำภา น้ำหวาน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายโชคทรงพล ยอดรัก ครู สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุวรรณ ถวิลหวญ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายสังวาลย์ ทาปื้อ ครู การงานอาชีพ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกันยา พอกพูน ครู ภาษาไทย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)