โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเสริม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)